Smiešna osobná dráma

Úvod BeletriaSmiešna osobná dráma

Smiešna osobná dráma

Cena platí pre e-shop
Autor: Terézia Šimová
EAN: 9788022208369
 
Dostupnosť: Skladom
Počet ks: 1 ks
11,90 €10,82 €
Do košíka

Smiešna osobná dráma

Debut mladej autorky a jej skenovanie sveta naokolo.Terezino bozˇske´ kre´do – cˇo najdlhsˇie si uzˇi´vatˇ slobodu pred vstupom do zˇivota – jej predlzˇuje bezstarostnu´ sˇtudentsku´ existenciu. Navysˇe, aby oddialila utrpenie spojene´ s pi´sani´m diplomovky, uprednostni´ Erazmus v Istanbule. A tak zacˇne pendlovatˇ medzi Euro´pou a A´ziou, behatˇ popri Marmarskom mori, choditˇ na predrazˇene´ pivo s Turkom Anilom a ulievatˇ sa zo semina´rov. Po na´vrate z Turecka ju financˇne´ suchoty donu´tia briga´dovatˇ v Brnianskych papiernˇach. Prve´ stretnutie s rea´lnym zˇivotom ju zavedie do ubi´jaju´cej reality, medzi lˇudi´, ktory´ch pohyb po tlacˇiarni je jej jediny´m rozpty´leni´m. Proti tlacˇiarenske´mu osadenstvu je v obrovskej vy´hode – ako briga´dnicˇka mo^zˇe kedykolˇvek odi´stˇ. Aj bez rozlu´cˇky. Dˇalsˇia briga´da v megakorpora´cii ju posadi´ do open spaceu medzi zauji´mave´ postavicˇky, ktore´ sa vyzˇi´vaju´ v slovicˇka´reni´ a v sˇplhani´ v ra´mci korpora´tnej sˇtruktu´ry. Samozrejme, vsˇetci sa tva´ria mega do^lezˇito. Kedˇ ju chcu´ povy´sˇitˇ, da´ vy´povedˇ. Tereza dosiahla svoju me´tu, napi´sala a obha´jila diplomovku a namiesto krajsˇi´ch zajtrajsˇkov ju cˇaka´ kruta´ realita – znova nema´ pra´cu!

                                                                                                                                                         

Copyright 2020 - 2024 © Kniha Vita