Bezpečnosť potravín

Úvod ZdravieBezpečnosť potravín

Bezpečnosť potravín

Cena platí pre e-shop
Autor: Eva Malobická, Tatiana Červeňová
EAN: 9788080634315
 
Dostupnosť: Skladom
Počet ks: 1 ks
5,- €4,55 €
Do košíka

Bezpečnosť potravín

Poskytovanie bezpečných potravín je legálnou požiadavkou a dôle-žitou súčasťou dodávania bezpečných a kvalitných požívatín pre kon-zumentov. Ak poskytované potraviny nezodpovedajú bezpečnej kon-zumácii, alebo sa kontaminujú v procese výroby, transportua manipuláciou s nimi alebo pri ich uskladnení, môže dôjsť až k ža-lobám a súdnemu stíhaniu. Povinnosťou všetkých pracovníkov v po-travinárstve je dodržiavať správnu hygienu a zabezpečiť kvalitu potra-vín. Preto dobré meno výrobcov, distribútorov a predajcov je v ichvlastných rukách a v rukách každého ich zamestnanca. Osoby, ktorépracujú s potravinami, musia mať vedomosti a praktické zručnostitýkajúce sa bezpečnosti potravín a hygieny výživy vo vzťahu k ich pra-covným aktivitám.

                                                                                                                                                         

Copyright 2020 - 2024 © Kniha Vita